Anh nói sang nhà chơi, anh ngờ bị anh chơi vào lồn cả ngày Haruka Manabe